Poradna

Máte nějaký dotaz týkající se vašeho mazlíčka?
Neváhejte se kdykoliv zeptat. Své dotazy zasílejte na email j.pirkl@ktuo.cz
Zde chystáme další rozšíření informací, kde by mohlo dále být: 
Kdy volat veterináře, co dělat při úrazu zvířete, kdy očkovat psy a kočky, odpovědi na nejčastější dotazy klientů a pod.
OTRAVY U ZVÍŘAT

Pokud se vaše zvíře otrávilo, zajistěte jakýkoliv materiál, který by mohl napomoci při diagnostice otravy. U vyráběných chemických přípravků – obal, etiketu, zbytek roztoku, granulí, pasty atd. U léků – nejlépe celé balení se zbytkem léků i krabičku s příbalovým letákem, nebo alespoň zbytky rozkousaných tablet/masti atd., reprezentativní vzorek rostliny – v případě stromu nebo keře celou větvičku s listy (pokud je to možné tak i s květy nebo plody) nebo případně celou rostlinu (zbytek, a pokud je to možné i další nepoškozenou stejného druhu), kterou zvíře žralo. Vzorek zvratků či průjmovité stolice, pokud má již zvíře zdravotní potíže.

Při telefonickém rozhovoru s veterinárním lékařem nebo toxikologickým informačním centrem uveďte tyto údaje:

Jakému zvířeti a kdy se nehoda stala – uveďte druh a plemeno zvířete, pohlaví zvířete, jeho věk, hmotnost, a pokud se jedná o dospělou samici, pak to, zda je nebo není březí. Dále uveďte, zda zvíře trpí nějakou chronickou nebo akutní nemocí a zda užívá nějaké léky. Pokud to víte, sdělte jaká látka je příčinou otravy. U komerčních přípravků je nutno nahlásit co nejvíce informací z etikety, zejména se jedná o složení; nebo je dobré alespoň vědět, k čemu se látka používá. Jinak podejte podrobný popis – skupenství, barva látky, typ a barva obalu, kde se toxická látka nacházela (garáž, domácnost atd.), popis rostliny atd. Pokud to víte, udejte množství požité látky. Uveďte, jaké má postižené zvíře příznaky, kdy se objevily a jaká opatření již byla provedena.

 +   První pomoc 

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit bezpečnost zachránce i zachraňovaného zvířete! Buďte si vědomi toho, že při otravě zvířete může dojít ke kontaminaci zachránce, nebo k jeho poranění v důsledku nečekaných pohybů (např. křeče) nebo chování (např. bojácnost, neklid, agresivita způsobená působením jedu na nervovou tkáň) postiženého zvířete.
 • Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého zvířete.
Velký pozor je nutno dávat v případě otravy plynem. Do zamořeného prostoru vstupujte pouze tehdy, budete-li mít odpovídající ochranu. POZOR - vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že prostor je zamořený!

Pokud se jedná o potřísnění jedovatou látkou, je nutno s postiženým zvířetem manipulovat pouze v rukavicích, eventuálně chráněni dalšími ochrannými prostředky. Při požití jedu si buďte vědomi toho, že např. i zvratky zvířete mohou stále obsahovat toxickou látku a mohou být taktéž zdrojem poškození organismu zachraňujícího.

Pro účinnou první pomoc by měly být v dosahu:
 • dostatek vody
 • přikrývky (proti prochladnutí postiženého zvířete)
 • lékárnička, jejíž obsah nesmí mít prošlé exspirační doby léčivých přípravků a zdravotnického materiálu (měla by obsahovat především nůžky, pinzetu, teploměr, chirurgické rukavice, injekční stříkačku, peroxid vodíku, aktivní (černé, živočišné) uhlí, sterilní obvazy či gázu, atd.)

První pomoc podle typu toxické látky:

Žíraviny a dráždivé látky
Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají otok plic):
 •  rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postižené zvíře na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit!
 • podle situace lze doporučit výplach tlamy, případně čenichu vodou
 • zajistěte postižené zvíře proti prochladnutí
 • okamžitě transportujte postižené zvíře k veterinárnímu lékaři
Při zasažení očí žíravinou:
 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím)
 • v žádném případě neprovádějte neutralizaci!
 • výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko
 • zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření
Při styku žíraviny s kůží:
 • zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci
 • poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva
 • poškozené zvíře přikryjte, aby neprochladlo
 • podle závažnosti situace a rozsahu poškození zajistěte lékařské ošetření
Při požití žíraviny:
 • NIKDY NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí protržení jícnu i žaludku!
 • OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE TLAMU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody (Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic.)
 • k pití se postižené zvíře nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v tlamě nebo v krku
 • sami NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začernění způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek)
 • nepodávejte žádné jídlo
 • nepodávejte nic, pokud je postižené zvíře v bezvědomí, nebo má-li křeče
 • okamžitě zvíře transportuje k veterinárnímu lékaři

Při zasažení jinými látkami, klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické
Při nadýchání:
 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postižené zvíře na čerstvý vzduch
 • zajistěte zvíře proti prochladnutí
 • zajistěte vždy lékařské ošetření
Při styku s kůží:
 • omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon (hlavně na látky typu benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla s podílem benzínu, apod.)
 • zajistěte vždy lékařské ošetření (látka se může kůží vstřebávat a vyvolat celkové účinky)
Při zasažení očí:
 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím)
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte okamžité lékařské ošetření
Při požití:
 • Po požití VŠECH VYSOCE TOXICKÝCH, TOXICKÝCH a některých dalších NEBEZPEČNÝCH látek neprodleně volejte veterinárního lékaře a na základě jeho doporučení ( ! ) - podle údajů o látce nebo složení přípravku z originálního obalu - je pak možno vyvolat zvracení. Zvracení nelze vyvolat např. u koně.
Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u zvířete, které je při vědomí a nemá křeče, a to do 1 hodiny po požití. Zvracení nevyvolávejte, pokud se jedná o lepidla nebo látky vytvářející pěnu.

Pro vyvolání zvracení dejte vypít asi 0,5-2 dl (podle velikosti zvířete), nejlépe vlažné vody s několika kapkami tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 2-5 tabletám (dle velikosti zvířete). Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do trávicího traktu. Dále je k vyvolání zvracení možno podat vlažnou slanou vodu nebo 3 % roztok peroxidu vodíku.

PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK IHNED PO VYZVRACENÍ nebo do 5 minut (nebo co nejdříve, pokud je zvíře při vědomí a může polykat) PODEJTE cca 5-20 (podle velikosti zvířete) ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat!
 • neprodleně zajistěte transport zvířete k veterinárnímu lékaři